Systemisch Werk Onderwijs

,

Een systemische benadering van onderwijzen en opvoeden!

Als leerkrachten van kinderen zijn we bezig met het invullen van een toekomst waar die kinderen zelf de grote vormgever van zijn. Weten wij eigenlijk wel wat dit van deze kinderen vraagt en welke bijdrage hebben wij dan te leveren?

Zijn we in het onderwijs vaak eerder bezig met overleven i.p.v. werkelijk richting te geven aan wat nodig is voor deze kinderen?

Welke bagage moeten wij onze kinderen en jonge volwassenen meegeven opdat zij in staat zijn hun leven en hun toekomst op een creatieve manier in te vullen? Hoe kunnen wij hen op de beste manier hierin begeleiden?

Het is nu de tijd om een stap voorwaarts te maken en nieuwe wegen te onderzoeken die ons wijzen hoe wij met de kinderen de toekomst op een creatieve manier vorm kunnen geven.

ECL (Heel het onderwijs) is onze manier om de bestuurders, directeuren, leerkrachten, ouders en kinderen te ondersteunen om deze levens- uitdaging aan te gaan

Wij nodigen u uit ons te vergezellen op deze zoektocht naar het vergroten van  het leervermogen, het welzijn/welbevinden en de creativiteit van onze kinderen en jong volwassenen.

Enhancing Childrens Learning (ECL) by a systemic approach

In Zuid-Engeland, in de regio tussen Londen en Bristol loopt gedurende aan aantal jaren een onderwijsproject met de naam Enhancing Childrens Learning (ECL). Dat vergroten van het leervermogen van leerlingen vindt plaats door te kiezen voor een systemische benadering van het leerproces, waardoor onbewuste emotionele blokkades minder invloed op het leerproces van de leerlingen hebben. Leerlingen, ouders, het onderwijspersoneel en alle andere leden van de schoolorganisatie zijn erbij betrokken.

Visie SONAR T&C

Leerkrachten hebben een zeer verantwoordelijk beroep. Wij, als oud-onderwijsgevenden, weten uit eigen ervaring wat er nodig is dat beroep inhoud te geven. Dit ondersteunende werk van SONAR T&C dat we ten behoeve van het onderwijs uitvoeren komt dan ook voort uit het diepste verlangen van ons zelf: een leefgemeenschap creëren waarin leerlingen optimaal de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen.
In onze visie betekent dit dat een onderwijsgevende naast vakinhoud de leerling en zijn ouders ook moet kunnen begeleiden op het sociaal emotionele vlak. De onderwijsgevende moet dit totale begeleidingsproces kunnen bedden. En dat is een “hell of a job”.
Als trainers/begeleiders willen wij in dat proces directieleden, onderwijsgevenden en ouders graag de helpende, ondersteunende hand bieden.

Het project van SONAR T&C noemen we “Heel het onderwijs” en kan uitgevoerd worden op twee niveaus:

 1. op organisatie niveau
 2. op groeps/klasse niveau

In Zuid-Engeland, in de regio tussen Londen en Bristol loopt gedurende aan aantal jaren een onderwijsproject met de naam Enhancing Childrens Learning (ECL). Dat vergroten van het leervermogen van leerlingen vindt plaats door te kiezen voor een systemische benadering van het leerproces, waardoor onbewuste emotionele blokkades minder invloed op het leerproces van de leerlingen hebben. Leerlingen, ouders, het onderwijspersoneel en alle andere leden van de schoolorganisatie zijn erbij betrokken.

1. Systemisch werk op organisatie niveau

Wil jij als directeur een nog betere schoolorganisatie bouwen? Een organisatie waarin leerkrachten, ouders en directie samenwerken om de leerlingen optimale kansen te geven?
De systemische benadering zorgt ervoor dat:

 • leerlingen zich volkomen veilig gaan voelen in de wisselende groepen waar ze deel van uit maken
 • de volwassenen: leerkrachten en ouders gezamenlijk, werkelijk de verantwoordelijkheid voor het welbevinden van de leerlingen op zich gaan nemen
 • er een gemeenschappelijk belang ontstaat waarbij onderwijsgevenden, ouders, directie en bestuur zich meer bewust worden van hun plek en de bijbehorende verantwoordelijkheden
 • er een synergetische organisatie ontstaat

Scholen die de ouders de deur wijzen, wijzen de leerlingen af.

Onze cursussen en onze begeleiding geven je praktische, heldere en werkelijk transformerende inzichten waardoor jouw mogelijkheden om te voeden, te onderwijzen en te leiden vergroot worden.

 Geef ouders de plek in het onderwijsleerproces die ze moeten innemen en je dient de leerlingen.

Uit het aanbod dat we bieden kun je als organisatie een keuze maken, waardoor je in een aantal jaren toegroeit naar je einddoel:

 • leerkringen voor ouders
  kleine, informele groepen waar op een systemische wijze gewerkt wordt aan alles wat met ouderschap en opvoeding te maken heeft. Het gaat er om de ouders de juiste plek in te laten nemen. Deze bijeenkomsten worden door de trainers van SONAR begeleidt, later gaan de leerkrachten dit helemaal zelf doen.
  Ouders op hun beurt dienen er voor zorgen dat hun kinderen, kind blijven en moeten hen niet toestaan dat kinderen voor hen gaan zorgen. Is dat wel het geval dan is een groot deel van het lerend vermogen niet beschikbaar.
 • professionele ontwikkeling van onderwijsgevenden
  maatwerk trainingen die de onderwijsgevenden persoonlijk voorzien van de nodige systemische bagage. Het grote voordeel is dat leerkrachten zelf ook een stuk persoonlijke ontwikkeling doormaken, zodat ze in staat geraken dat proces “van het organiseren van een goede leeromgeving” te leiden. Zij moeten zich veiling voelen,zowel in de groep richting de leerlingen, als buiten de groep richting de ouders en richting de collega’s en directie.
 • coaching
  schoolleiders en leerkrachten ondersteunen op individuele en/of teambasis waardoor een gewenste verandering kan slagen. Trainers en coaches van SONAR T&C zijn gewend om met procesveranderingen bij mensen om te gaan; zij zijn in staat leerkrachten die blokkades ervaren te begeleiden.
 • verrichten van systemische interventies
  emotionele blokkades belemmeren het leerproces. Door middel van systemische interventies (w.o. opstellingen) kunnen die blokkades geslecht worden. Systemische interventies worden uitgevoerd door ervaren opstellers. De hulp van hen kan ingeroepen worden in incidentele gevallen: een kind blijft achter in het leerproces en alle extra bemoeienissen hebben geen resultaat. We kunnen er dan eens in aanwezigheid van ouders en leerkracht op een systemische wijze naar gaan kijken. Duidelijk wordt dan wat er aan de hand is en waar de oplossing ligt.

 Een leerling heeft een vader en een moeder. Als jij als leerkracht die ouders acht, dien je de leerling.

Wij zijn graag gesprekspartners voor leidinggevenden van scholen die interesse in deze systemische benaderingswijze hebben.
Neemt in dat geval contact op met:
SONAR T&C
Rijkelt Middelbeek
T: 055 355 9508
M: 06 5462 0731
E:

2. Systemisch werk op groeps/klasse niveau

Als leerkracht ben jij de architect van de leeromgeving van kinderen; dat is jouw taak. Er zijn meer elementen in die leeromgeving die invloed op de leerling hebben: medeleerlingen, fysieke omgeving, collega’s, directie en ouders. Als leerkracht kun jij er voor zorgen dat iedereen in die leeromgeving zijn eigen plek inneemt en behoudt en ook dat de bijbehorende verantwoordelijkheden worden gepakt.
Leerkrachten kunnen er voor zorgen dat:
a. leerlingen zich een onderdeel van de groep voelen
b. leerlingen in de groep een plek hebben

Kinderen met een etiketje zijn de schatbewaarders van de familie

In onze cursus Systemisch Werk Onderwijs besteden we veel aandacht aan allerlei activiteiten die een leerkracht kan uitvoeren die een positief effect hebben op het gevoel van veiligheid bij de leerlingen:

 • meditatie met leerlingen
 • allerlei soorten spelletjes: bv web maken met kluwen wol
 • gevoelsthermometer
 • mobielen maken
 • vader en moeder laten tekenen (haal de ouders virtueel in de klas)
 • kinderen laten voelen uitbeelden waar ze in de groep staan
 • buigen voor dat wat groter is
 • kindermassage
 • emotionele verhalen over verlies laten vertellen
 • peer coaching

Deze cursussen voor individuele leerkrachten starten in het voorjaar van 2011 en bestaan voorlopig in de pilot uit 6 cursusdagen.
Kosten: €750,00